Algemene voorwaarden

 

Leverings & verkoopsvoorwaarden Historic Wines BVBA

 

I.               Toepassing onderhavige algemene voorwaarden:

I.1. Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en leveringen van Historic Wines en bestellingen van klant zijn onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden.

I.2. Het plaatsen van een bestelling door klant houdt de aanvaarding in van onderhavige algemene voorwaarden en de uitsluiting van de eigen aankoop-en leveringsvoorwaarden van de klant.

I.3. Elke afwijking op onderhavige algemene voorwaarden moet schriftelijk door Historic Wines bevestigd worden.

I.4. Een bestelling van klant is door Historic Wines aanvaard, indien deze door Historic Wines bevestigd wordt in een orderbevestiging.  Historic Wines kan echter afzien van dergelijke orderbevestiging, zonder dat dit de toepassing van deze algemene voorwaarden in het gedrang brengt.

I.5. In geval van verschil tussen bestelling van klant en offerte of orderbevestiging van Historic Wines, heeft de offerte of orderbevestiging van Historic Wines  voorrang.

 

I.6. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen  van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang.

I.7. Voor zover deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal naast het Nederlands, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

II.             Alleaanbiedingen van Historic Wines zijn vrijblijvend en gelden expliciet onder voorbehoud van beschikbaarheid. In geval van uitputting van voorraad of het niet meer verkrijgbaar zijn van een product,  is Historic Wines niet aansprakelijk en zal in samenspraak met klant naar een alternatief product worden gezocht. 

 

III.           Levering – leveringsmodaliteiten en risico-overdracht.

III.1. Levertermijn: Alle door Historic Wines opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en bijgevolg niet bindend. Eventuele vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Historic Wines.

 

III.2. Plaats levering: Behoudens andersluidende schriftelijke overeenstemming worden de producten geleverd op de maatschappelijke zetel in de magazijnen van Historic Wines.

 

III.3. De klant dient de producten af te halen en in ontvangst te nemen binnen de 48 uren na verzoek tot afhaling door Historic Wines.

III.4. In het geval Historic Wines toch een levering verzorgt op locatie buiten haar magazijnen en bij gebreke aan enig akkoord over de wijze van vervoer in de offerte en/of orderbevestiging van Historic Wines,  heeft Historic Wines de keuze  mbt de transporteur en reizen de producten sowieso voor rekening en risico van klant.

III.5. De geleverde producten blijven eigendom van Historic Wines tot volledige betaling door klant van de volledige koopsom, intresten en kosten.

 

IV.           Gebreken en non-conformiteit.

IV.1. Klant dient de  geleverde producten onmiddellijk  in ontvangst te nemen en grondig na te kijken.

IV.2. Alle klachten omtrent gebreken en non-conformiteiten zoals onjuiste levering, beschadiging van producten  en onjuiste hoeveelheden etc, dienen schriftelijk te worden ingediend per email naar info@historicwines.be  hetzij per fax naar +32.3.888.92.70 binnen de 2 werkdagen na levering en vóór elke behandeling of gebruik van de geleverde goederen door klant. Na deze termijn worden geen klachten terzake de geleverde producten meer aanvaard.

IV.3. De aansprakelijkheid van Historic Wines voor gebreken en non conformiteit van geleverde producten is te allen tijde beperkt tot oftewel (1) vervanging van het product hetzij  (2) terugbetaling van de koopprijs van de verkochte producten zoals vermeld op de factuur.

 

V.             Prijzen en betalingsvoorwaarden:

V.1. Alle door Historic Wines opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief vervoerskosten.

 

V.2. Historic Wines leeft als Belgische vennootschap de Belgische wetten, voorschriften en procedures na. Indien de klant niet in België is gevestigd, is de klant-koper aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde belasting of invoerrechten geldende in het land van bestemming/ontvangst.

 

V.3. Alle facturen zijn contant en zonder korting aan Historic Wines op haar maatschappelijke zetel te betalen.

 

V.4. Historic Wines behoudt zich het recht voor te allen tijde haar prijzen aan te passen.

 

V.5. In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag is de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 30,00 ten titel van schadevergoeding. Verder is er  een nalatigheidintrest verschuldigd vanaf de vervaldag, gelijk aan 1% per begonnen maand. Ook worden alle andere nog niet vervallen facturen of bedragen opeisbaar.

 

V.6. Elk protest mbt de facturen van Historic Wines dient schriftelijk en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 5 werkdagen na factuurdatum. 

 

VI.            Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van Historic Wines opzichtens klant is beperkt tot de prijs van de verkochte producten zoals vermeld op de factuur van Historic Wines.

Zij is nooit aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade of gevolgschade.

 

VII.          Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

Alle overeenkomsten gesloten tussen Historic Wines en klant en daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door het Belgisch recht met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, te Wenen d.d. 11 april 1980 (Weens Koopverdrag). Voor alle geschillen zijn naar keuze van eisende partij de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (België) of de rechtbanken van de woonplaats van verweerder uitsluitend bevoegd.